Avís legal

Avís legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE WWW.GREMIARIDS.COM

 • Raó social: GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
 • N.I.F.:  G58112384 
 • Domini www.gremiarids.com
 • Adreça Postal: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3o1a 08008, BARCELONA
 • Adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 • Telèfon: 934 156 483
 • Registre d'Associacions número:
 • Objectiu principal: Associació sense ànim de lucre que agrupa empreses dedicades a l'extracció i el tractament d'àrids.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA amb NIF G58112384 i domicili social situat a RAMBLA DE CATALUNYA 127 3r. 1a,08008 BARCELONA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores:

Tractaments realitzats

Accions comercials formulari web

    • Finalitat: captació, registre i tractament de dades amb finalitats d'atendre les vostres consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial. 
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de Dades: dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica

Gestió usuaris web

    • Finalitat: captació, registre i tractament de dades de l'usuari.
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de Dades: dades bàsiques: nom i cognoms, adreça electrònica.

Instal·lació de cookies

    • Finalitat: gestió i instal·lació de cookies. 
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de dades: dades bàsiques: adreça electrònica, adreça IP.

Newsletter

    • Finalitat: gestió de la subscripció a la newsletter, per realitzar els enviaments corresponents
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de dades: dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica.

Usuari Web

    • Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds i Instal·lació de cookies.
    • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
    • Base legítima: el consentiment de l'interessat.
    • Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica, Adreça IP.


DRETS DELS INTERESSATS

GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa als usuaris que, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, davant del Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Dret d'accés: és el dret de l'usuari a obtenir confirmació sobre si s'estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les dades personals tractades concretes i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).

     • Dret de Rectificació: és el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Pel que fa a la pàgina web, només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
     • Dret a la Limitació de tractament: és el dret que es limitin els fins del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament en determinats supòsits.
     • Dret de Supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD (llibertat d'expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
     • Dret a la Portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o l'execució d'un contracte i s'efectuï per mitjans automatitzats.
     • Dret d'oposició: és el dret de l'usuari que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament estigui basat en l'interès legítim o l'interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.
     • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils: quan el tractament no és necessari per a la celebració o execució d'un contracte, ni està autoritzada pel dret de la Unió Europea o dels Estats membres ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera semblant.
     • Dret a retirar el consentiment: per a qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

    Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment haurà de seguir les indicacions següents:

         • Presentació d'un escrit a l'adreça RAMBLA DE CATALUNYA 127 3r. 1a,08008 BARCELONA (BARCELONA) (a l'atenció de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA) o bé per correu electrònic a a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

         • L'escrit remès pel titular de les dades personals (interessat/ada) que sol·licita l'exercici de drets haurà de tenir en compte el següent:
           • S'haurà d'identificar fefaentment i, en cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, se us sol·licitarà que solucioni la petició (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar , etc.). La sol·licitud la pot fer el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats a la normativa en matèria de protecció de dades personals).
           • La petició en què es concreta la sol·licitud (dret que es pretenen exercir). Si no feu referència a un tractament concret se us facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les vostres dades de caràcter personal. Si sol·liciteu informació d'un tractament en concret, només la informació d'aquest. Si ho demaneu per telèfon se us indicarà que ho feu per escrit i se us informarà de com ho podeu fer i l'adreça a la qual heu d'enviar-ho. Mai no es donarà informació per telèfon.
           • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
           • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
           • La persona sol·licitant ha de fer servir qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud.

    Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que en tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d'acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats a l'apartat dels
    termes i condicions d'ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

   • POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXA SOCIALS WWW.GREMIARIDS.COM

   • De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en la/s Xarxa/és Social/és Facebook i Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

    Dades de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA:

      •  NIF: G58112384
      • ADREÇA: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3r 1ª,08008 BARCELONA (BARCELONA)
      • CORREU ELECTRÒNIC: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

    L'usuari disposa d'un perfil en aquesta Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GREMI DARIDS DE CATALUNYA, mostrant així interès en la informació que es publiciti en aquestes xarxes. En unir-se a les pàgines es facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

    L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les pròpies xarxa Socials, així com configurar el seu perfil per a garantir la seva privacitat.

    GREMI D ARIDS DE CATALUNYA té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de les mateixes xarxes socials. No són incorporades a cap sistema de tractament.

    Drets dels interessats

    En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que poden ser exercitats davant GREMI D ARIDS DE CATALUNYA, d'acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

        • Dret d'Accés: és el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d'aquests.
        • Dret de Rectificació: és el dret de l'afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de GREMI D'ARIDS DE CATALUNYA, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
        • Dret a la Limitació de tractament: és el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
         Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació d'aquests, dins del termini i en la forma escaient.
        • Dret de portabilitat: el dret a rebre les dades personals que l'usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable. mesures per al compliment normatiu · servei compliance
        • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de GREMI D ARIDS DE
         CATALUNYA.
        • GREMI D ARIDS DE CATALUNYA realitzarà les següents actuacions:
        • Accés a la informació pública del perfil.
         Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada en la pàgina de GREMI D
         ARIDS DE CATALUNYA.
         Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
         Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.
         L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir
         amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.
         Publicacions
         L'usuari, una vegada unit a la pàgina de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA, podrà publicar en aquesta última
         comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa
         Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d'aquests, gaudir dels drets d'autor i de
         propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament
         qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin
         susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o infringeixin
         els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, GREMI D
         ARIDS DE CATALUNYA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig
         permanent de l'usuari.
         GREMI D ARIDS DE CATALUNYA no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un
         usuari.
         L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell
         mateix és el principal responsable de la seva privacitat.
         Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per
         part de GREMI D ARIDS DE CATALUNYA, però si que romandran en la Xarxa Social.
         Concursos i promocions
         GREMI D ARIDS DE CATALUNYA es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà
         participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma
         de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma
         que li sigui aplicable.
         La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està
         associada a cap d'elles.
         Publicitat
         mesures per al compliment normatiu · servei compliance
         GREMI D ARIDS DE CATALUNYA utilitzarà la Xarxa Social per a publicitar els seus productes i serveis, en tot cas,
         si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre,
         complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE.
         No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GREMI D ARIDS DE
         CATALUNYA perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
         A continuació, detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:
         • Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
         Neteja Copia el text
    Introducció

    En compliment de la Llei 34/2002, de l'onze de Juliol, de Servicios de la Sociadad de la Información y de Comercio Electrónico ( LSSI-LGE) vigent, el GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA informa que es el titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada llei,  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA el informa de les següents dades:

          • Raó social: GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA
          • C.I.F.:  G58112384 
          • Adreça Postal: RAMBLA DE CATALUNYA 127 3o1a 08008, BARCELONA
          • Telèfon: 934 156 483
          • Registre d'Associacions número:
          • Objectiu principal: Associació sense ànim de lucre que agrupa empresses dedicades a l'extracció i el tractamant d'àrids.

     

    Usuari i règim de responsabilitats

    La navegació, accés i ús pel lloc web de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA , totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

    El lloc web de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades.
    L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

          • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA per a l'accés a uns certs continguts o serveis oferts pel web.
          • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
    Política d'enllaços i exempció de responsabilitat

    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal als usuaris del seu lloc web, que  oguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

    PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA . Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. 

    Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA

    L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament , per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

    CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

    El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre  GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA i l'usuari.


    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

    En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per a realitzar la connexió de manera segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.


    ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ


    GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

    La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA  té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.  


    Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es presumiran celebrats en el lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.


    Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es presumiran
    celebrats en el lloc en què estigui establert el prestador de serveis.

     


Propers esdeveniments