Què són els àrids

franja proposta

Els àrids són matèries primeres minerals extretes de la terra per a ser utilitzades, després del seu processament, en diferents sectors industrials. Fonamentalment, s'obtenen mitjançant dos sistemes d'explotació: amb l'ús d'explosius, en el cas de massissos rocosos compactes, o directament, amb l'ús de maquinària adequada per a materials de relativa duresa o jaciments no compactes. Així doncs, depenent de la tècnica minera utilitzada podem classificar els àrids en dos grans grups:

Àrids de gravera: es tracta de sorres i graves procedents de dipòsits al·luvials, amb forma granular, que una vegada rentats i triturats si, cas, són classificats en diverses grandàries i composicions.

Àrids de pedrera: en aquests casos el material es presenta en forma de massa compacta i ha de ser arrencat per mitjans mecànics o utilitzant explosius. Posteriorment aquest material és triturat i classificat en funció de les necessitats.

Els àrids són un material insubstituïble, vital per al desenvolupament de l'economia. Ara com ara, és la segona matèria primera més consumida després de l'aigua i representa més del 50% de tots els recursos minerals consumits. En conseqüència, les pedreres són un element essencial i estratègic per al progrés d'un país.

 

gravera proposta grafica

web gremi arids aplicacions 200

Els àrids són la matèria primera en la fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodadura de carretera, vies de ferrocarril... No obstant, compten amb moltes altres aplicacions, no tan conegudes per la societat, com són el vidre, l'electrònica, els dentifricis, les vaixelles... No hi ha res en les nostres llars que no contingui material provinent d'una pedrera de calcària, granit o pissarra.

Aquests materials provinents de la terra, impulsen el desenvolupament de la societat. En funció del seu ús podem dividir als àrids en quatre grans grups:

La construcció i obra pública
· Grans infraestructures 
· Obres de fàbrica
. Carreteres·
. Ferrocarrils
· Fabricació de ciment, morters, formigons, mosaics, llosetes per a les voreres, rajoles i altres materials de la construcció
· Les obres hidràuliques i l'adequació dels plans hídrics i de depuració d'aigües 
· Habitatge 

INDÚSTRIA
· Càrregues inorgàniques
· Abrasius
· Donar cos als plàstics
. Fibra de vidre·
. Porcellana per a aïlladors elèctrics
· cristalls
· Electrònica (xips)

MEDICINA
. Vidres òptics per a ulleres
. Antiàcids estomacals (bicarbonat)
· Talc
· Guixos per a fractures 
. Guixos per a utilització docent

LLAR
. Sabons
. Dentifricis
. Porcellanes i vaixelles
· Porcellanes artístiques

web gremi arids medi

Els àrids s’obtenen mitjançant una intervenció temporal sobre el medi que té per objecte l’obtenció d’un aprofitament miner. Es tracta doncs, d’un impacte paisatgístic transitori produït mentre es desenvolupen les tasques extractives i fins l’acabament de l’execució del corresponent programa de restauració, autoritzat i tutelat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

El programa de restauració té com a principal objectiu retornar el terreny afectat per una explotació als usos inicials o adequar-lo a les noves necessitats del territori.

Això implica que abans del començament de l’activitat, les empreses han de tenir aprovat un programa de restauració i han de dipositar una important quantitat de diners com a fiança per a garantir que aquesta tasca es durà a terme. Actualment, les empreses catalanes tenen més de 60 milions d'euros dipositats com a avals.

Les activitats extractives a cel obert ocupen, aproximadament, un 0,20% de la superfície de Catalunya. Els recursos que s’exploten són molt diversos, i també ho és la distribució geogràfica arreu del país

L’any 1988 es va instaurar definitivament el concepte de restauració integrada a Catalunya, que consisteix en l’aprofitament dels moviments de terra que genera la mateixa activitat extractiva per restaurar paral·lelament les zones ja explotades. D'aquesta forma, es comença a restaurar els terrenys abans de finalitzar l'activitat. Es tracta d’un sistema molt efectiu per a la recuperació del medi natural. En finalitzar els treballs de restauració es pot aconseguir un ús productiu del sòl, i, fins i tot, hi ha casos en què l’entorn natural es millora un cop finalitzat el procés restaurador.

Varis exemples de restauració serien la conversió de la pedrera en:

  • Terreny agrícola
  • Bosc
  • Zona d'esbarjo
  • Abocadors controlats
  • Polígon industrial
  • Parc tecnològic
  • Urbanitzacions

web gremi arids transport

El sistema de transport, pràcticament únic per a l'àrid, és la carretera, ja que és el mitjà que uneix tots els punts de producció i consum potencial.

És freqüent veure explotacions d'àrids situades al voltant de ciutats, carreteres en construcció, etc. L'àrid és un material que s'embeni a un preu bastant ajustat al cost de producció.
Així doncs, petits increments del cost del transport en els punts de consum poden originar pèrdues a les empreses i, per tant, falta de subministrament. Per aquesta raó, l'àrid no pot ser transportat a grans distàncies; perquè els preus de construcció d'edificis, carreteres, vies de ferrocarril, ports, etc., puguin ser assumibles per l'economia del país, és imprescindible que l'àrid estigui el més a prop possible dels punts de consum. Si s'hagués de transportar l'àrid des de fora del nostre país, el preu de l'execució de les diferents obres que necessiten aquest material faria inviable, econòmicament, qualsevol desenvolupament d'infraestructures.

Però la importació de l'àrid també resulta inviable des d'un punt de vista logístic, ja que a més d'un increment en el preu final del material, la importació dels recursos petris necessaris a Catalunya requeriria la descàrrega diària de sis vaixells d'unes 30.000 tones cadascun i més de 3.000 moviments diaris de camions per a la distribució quan, de fet, els recursos ja estan disponibles al país.

El transport és un factor amb molta repercussió econòmica dins del cicle d'explotació, ja que incrementa el cost del producte en un 30-40%, o fins i tot, un 50%, del cost total.

web gremi arids consum apli

A Catalunya, es consumeixen cada any al voltant de 30 milions de tones d'àrids. Aquest volum suposa un consum mitjà de 4 tones per habitant a l’any, o el que és el mateix: uns 11 kg per habitant i dia.

Des del passat 1 de juny de 2003, el marcatge CE és una certificació indispensable perquè un àrid es pugui comercialitzar. Aquest marcatge indica que el producte compleix un seguit de requisits essencials de la directiva de productes de construcció.