Extracció

franja proposta

Els àrids són matèries primeres minerals extretes de la terra per a ser utilitzades, després del seu processament, en diferents sectors industrials. Fonamentalment, s'obtenen mitjançant dos sistemes d'explotació: amb l'ús d'explosius, en el cas de massissos rocosos compactes, o directament, amb l'ús de maquinària adequada per a materials de relativa duresa o jaciments no compactes. Així doncs, depenent de la tècnica minera utilitzada podem classificar els àrids en dos grans grups:

Àrids de gravera: es tracta de sorres i graves procedents de dipòsits al·luvials, amb forma granular, que una vegada rentats i triturats si, cas, són classificats en diverses grandàries i composicions.

Àrids de pedrera: en aquests casos el material es presenta en forma de massa compacta i ha de ser arrencat per mitjans mecànics o utilitzant explosius. Posteriorment aquest material és triturat i classificat en funció de les necessitats.

Els àrids són un material insubstituïble, vital per al desenvolupament de l'economia. Ara com ara, és la segona matèria primera més consumida després de l'aigua i representa més del 50% de tots els recursos minerals consumits. En conseqüència, les pedreres són un element essencial i estratègic per al progrés d'un país.

 

gravera proposta grafica