Aplicació

web gremi arids aplicacions 200

Els àrids són la matèria primera en la fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodadura de carretera, vies de ferrocarril... No obstant, compten amb moltes altres aplicacions, no tan conegudes per la societat, com són el vidre, l'electrònica, els dentifricis, les vaixelles... No hi ha res en les nostres llars que no contingui material provinent d'una pedrera de calcària, granit o pissarra.

Aquests materials provinents de la terra, impulsen el desenvolupament de la societat. En funció del seu ús podem dividir als àrids en quatre grans grups:

La construcció i obra pública
· Grans infraestructures 
· Obres de fàbrica
. Carreteres·
. Ferrocarrils
· Fabricació de ciment, morters, formigons, mosaics, llosetes per a les voreres, rajoles i altres materials de la construcció
· Les obres hidràuliques i l'adequació dels plans hídrics i de depuració d'aigües 
· Habitatge 

INDÚSTRIA
· Càrregues inorgàniques
· Abrasius
· Donar cos als plàstics
. Fibra de vidre·
. Porcellana per a aïlladors elèctrics
· cristalls
· Electrònica (xips)

MEDICINA
. Vidres òptics per a ulleres
. Antiàcids estomacals (bicarbonat)
· Talc
· Guixos per a fractures 
. Guixos per a utilització docent

LLAR
. Sabons
. Dentifricis
. Porcellanes i vaixelles
· Porcellanes artístiques