Notícies

Revisió pala carregadora

Conveni amb SIMECAL per complir amb la revisió obligatòria de pales carregadores

El Gremi d'Àrids ha signat un conveni amb SIMECAL, organisme homologat per fer inspeccions de mineria i seguretat industrial, perquè totes les empreses agremiades puguin accedir als seus serveis de revisió de vehicles i maquinària en condicions avantatjoses.

La nova Especificació Tècnica sobre Inspecció de pales carregadores sobre rodes, que està recollida en la ITC 02.2.01 de Posada en servei, manteniment, reparació i inspecció d'equips de treball, del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, obliga a partir d'enguany a totes les empreses mineres a sotmetre les seves pales carregadores a una auditoria / inspecció tècnica a càrrec d'una entitat externa homologada (fins ara podien fer-ne els controls de seguretat, funcionament, etc, els mecànics de les pròpies plantes). Entre mitjans de desembre i mitjans de gener, el Gremi d'Àrids i SIMECAL han organitzat quatre jornades de presentació, una a cada província, per explicar exactament en què consisteix la nova normativa de seguretat minera i els serveis als que es poden acollir les empreses agremiades, incloent en cada cas un demostració in situ de com són les revisions.